พิธีเปิดงานกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการสร้าง และกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป้าไม้และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในการนี้ นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวศณิชา ชัยวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนายอานนท์ อ่อนเมือง นิติกร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บ่อฝังกลบขยะเดิมของเทศบาลตำบลวัฒนานคร ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: