พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ รวมถึงเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองกระพ้อ ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: