พิธีมอบบ้านกาชาดสำหรับผู้ยากไร้จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน พิธีมอบบ้านกาชาดสำหรับผู้ยากไร้จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564 ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: