ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564” เพื่อให้บุคลากรได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
>>เอกสารที่เกี่ยวข้อง<<


Share: