ประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กรสวัสดิการสังคม องค์กรสวัสดิการชุมชน และอาสาสมัคร ประจำปี 2565 เพื่อให้การรับรองมาตรฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และอาสาสมัคร ซึ่งได้พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานให้มีการบริการที่มีคุณภาพ เป็นมาตรฐาน และเป็นทียอมรับของผู้รับบริการ โดยสามารถยื่นคำขอรับรองมาตรฐานได้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด ภายในเดือนพฤษภาคม 2565
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2659 6180 สำนักงาน ก.ส.ค. กลุ่มพัฒนาและรองรับมาตรฐาน
โดยมีรายละเอียดคู่มือตามเอกสารด้านล่างนี้

>> คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม (มสก.) <<

>> คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร (มสอ.) <<

>> คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสวัสดิการชุมชน (มสช.) <<


Share: