ประกาศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว

ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 👇

>> ประกาศ <<


Share: