ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถุงยังชีพให้กับครอบครัวคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถุงยังชีพให้กับครอบครัวคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อถุงยังชีพให้กับครอบครัวคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานกรณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 👇

>> ประกาศจังหวัดสระแก้ว <<

>> ขอบเขตของงาน (TOR) <<


Share: