ขอเผยแพร่วีดิทัศน์และเอกสารถอดบทเรียนอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์และเอกสารถอดบทเรียนอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564
รายละเอียดตามลิ้งด้านล่างนี้ 👇

>> วีดิทัศน์ถอดบทเรียนอาสาสมัคร (สสว.) <<

>> เอกสารถอดบทเรียนอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564 <<


Share: