ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์การสวัสดิการสังคม องค์กรสวัสดิการชุมชน และอาสาสมัคร ยื่นขอรับรองมาตรฐาการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์การสวัสดิการสังคม องค์กรสวัสดิการชุมชน และอาสาสมัคร ยื่นขอรับรองมาตรฐาการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานและยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
>> คู่มือรับรองมาตรฐานองค์กรสวัสดิการสังคม <<

>> คู่มือรับรองมาตรฐานองค์กรสวัสดิการชุมชน <<

>> คู่มือรับรองมาตรฐานอาสาสมัคร <<


Share: