ขอประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดสระแก้ว โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์
📌 การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
👉 เปิดให้บริการกู้ยืมเงินผ่านช่องทางออนไลน์ efund.dep.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 0 2106 9337 – 40 กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด


Share: