ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานพัฒนาสังคมแล้วความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

📌 โดยให้ผู้สอบผ่านในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ในวัน พุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมแล้วความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รายละเอียดตาเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
>> ประกาศรายชื่อ <<


Share: