กิจกรรม KICK Off “จังหวัดสระแก้ว ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม KICK Off “จังหวัดสระแก้ว ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” เพื่อรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ในพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวถนอมทรัพย์ บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณประตูทางเข้าหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: