กิจกรรมโครงการจิตอาสาจังหวัดสระแก้วร่วมพัฒนาแปลงต้นแบบ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอโคกสูง

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาจังหวัดสระแก้วร่วมพัฒนาแปลงต้นแบบ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอโคกสูง เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ปลูกไม้ป่า ปลูกไม้ผล ปล่อยพันธุ์ปลา มอบพันธุ์ไก่ และพันธุ์เป็ด ณ แปลงเกษตรบ้านดอนไร่ฝ้าย ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว


Share: