กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมกวาดเศษใบไม้เก็บขยะ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: