กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวธนภรณ์ วิรุฬราช นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมนั่งเรือทำความสะอาดบริเวณฝาย กวาดเศษใบไม้ เก็บขยะ ณ ฝ่ายคลองพระสะทึง หมู่ที่ 5 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: