การรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์
📌การรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม ผ่านทางสายด่วน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 👉1567👈
สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม👉1300👈


Share: