การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครอบครัว เนื่องในวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565 “สู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว (Family Friendly Society)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครอบครัว เนื่องในวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565 “สู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว (Family Friendly Society) และมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น มอบเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็น ตามลำดับต่อไปนี้

  • มอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น ได้แก่ ครอบครัวนายสุริยา อร่ามเรือง จากอำเภอเมืองสระแก้ว
  • มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ได้แก่ นางศิริพร สีบดา จากอำเภออรัญประเทศ
  • มอบเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็น ได้แก่ ครอบครัวนายสมยศ โชติสวัสดิ์ จากอำเภออรัญประเทศ
  • มอบเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ได้แก่ นางปราณี พิมพรรณนา จากอำเภอเมืองสระแก้ว

โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน และภายในงานประกอบด้วย การอภิปรายการดำเนินงานตามภารกิจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว การจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น รวมถึงบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: