การประชุมหารือการดำเนินงาน“ โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม เปราะบางรายครัวเรือน”

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ สนันสนุนวิชาการ ๒ เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงาน“ โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม เปราะบางรายครัวเรือน” โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับ นางรุ่งทอง นิ่มประเสริฐ ผู้ปกครงองนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราบาง การบันทึกข้อมูล “สมุดพกครัวเรือน” และพิจารณา แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: