การประชุมหารือการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านที่อยู่อาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมหารือการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านที่อยู่อาศัย เพื่อรายงานความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนในระบบ TPMAP Logbook ระยะที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 และพิจารณาการบูรณาการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายจังหวัดสระแก้ว และบันทึกการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: