การประชุมพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 อำเภอวังน้ำเย็น

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 อำเภอวังน้ำเย็น เพื่อดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ และกำลังใจแก่คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2566 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share: