การประชุมพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว (พมจ.สระแก้ว) จัดประชุมพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ณ ห้องประชุม พมจ.สระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี นางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พมจ.สระแก้ว เป็นประธานฯ พร้อมหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ของ ผู้พิการ จำนวน 1 ราย


Share: