การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุน ชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว และคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่นประจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และมติที่ประชุมเห็นชอบให้นางสาวนันท์ภัส ดัดงาม เป็นผู้นำสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนประจำจังหวัดสระแก้ว และนางอารี วิเชียร เป็นผู้นำสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาสังคมประจำจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: