การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสระแก้ว (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสระแก้ว (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาการทบทวนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2565–2570 รวมถึงความต้องการพัฒนาแรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: