การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณากลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ขอสมทบงบประมาณจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 20 กองทุน สมาชิก 12,313 คน รวมเป็นเงิน 4,494,245 บาท ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: