การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว เพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และมีมติที่ประชุมเห็นแผนเผชิญเหตุตามแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) เพื่อช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังสระแก้วที่ 1 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: