การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 6/2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 6/2565 คณะอนุกรรมการฯ มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว สิ้นสุดภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เป็นเงิน 1, 160,660 บาท อนุมัติเงินกู้ยืมประกอบอาชีพคนพิการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (รายบุคคล) จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงิน 71,800 บาท ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: