การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนวทางการบริหารราชการในจังหวัดในประเด็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวธนภรณ์ วิรุฬราช นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมบูรพา ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: