การประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยด้านกัมพูชาจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยด้านกัมพูชาจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านชายแดน ให้ปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ การจัดระเบียบชายแดน การป้องกันแก้ไขปัญหาชายแดน รวมถึงการเตรียมความพร้อมกับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว


Share: