การประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยด้านกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 6/2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยด้านกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 6/2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าการสำรวจและจัดเก็บรายละเอียดภูมิประเทศร่วม JDS ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบริเวณบ้านทัพสยาม อำเภอตาพระยา และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 1 กับภูมิภาคที่ 5 ครั้งที่ 29 ( RBC-29) ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตาพระยา ชั้น 2 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


Share: