การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาการขออนุญาตขุดบ่อเกินร้อยละห้าของเนื้อที่ที่ได้รับมอบ (โครงการโคกหนองนาโมเดล) จำนวน 2 อำเภอ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดิน การขอรับการจัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: