การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (การจัดที่ดินชุมชน) จังหวัดสระแก้ว รวมถึงการขอความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการ อื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: