การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นเลขานุการดำเนินการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นางสุวรรณะ ประไพ นางพิกุล ช้างรบ และนางบุหลัน วิทยกุล เป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 เรียงตามลำดับ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: