การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.15 น. นายสมศักดิ์ คำสนิท ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรวบรวม ข้อมูลหลักสูตรในระบบฐานข้อมูลศูนย์ CEC ประจำจังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวธนภรณ์ วิรุฬราช หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวัง 1 วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share: