การจัดรางวัลมัจฉาในงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา เวลา 18.00 น. นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการจัดรางวัลมัจฉาในงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ.2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการจัดรางวัลดังกล่าว และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: