ขอประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามกิจกรรมบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามกิจกรรมบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

👉 รายละเอียดประกาศประกวดราคาฯ 👈


Share:เชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จากสํานักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้ที่ลิงก์ https://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง
#ทุกความเห็นมีความหมาย #อํานวยความสะดวก #betterservice


Share:พิธีเปิดมหกรรมนิทรรศการภาคีเครือข่ายความเสมอภาคด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมนิทรรศการภาคีเครือข่ายความเสมอภาคด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชน รวมถึงเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ การใช้พลังงานทดแทนของนักศึกษา ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น“ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้แจกขนม นมกล่อง ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้ง พันธ์นุสสร ณ โรงเรียนบ้านแก้ง พันธ์นุสสร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ รวมถึงเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองกระพ้อ ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเปิดงาน “B2B SMEs Thailand – Cambodia 2022”

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดงาน “B2B SMEs Thailand – Cambodia 2022” เพื่อเชื่อมโยง และจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกของภาคตะวันออก 8 จังหวัด รวม 40 ราย และผู้นำเข้าจากประเทศกัมพูชาหรืออื่นๆ จำนวน 40 ราย โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ โรงแรมเดอะ เวโล โฮเทล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊ม แทร็ค ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share:ออกหน่วยจดทะเบียนคนพิการร่วมกับโรงพยาบาลโคกสูง ประเมินความพิการโดยพิจารณาจากความบกพร่องตามคู่มือวินิจฉัยตรวจประเมินความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 14.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย มลาวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ออกหน่วยจดทะเบียนคนพิการร่วมกับโรงพยาบาลโคกสูง ประเมินความพิการโดยพิจารณาจากความบกพร่องตามคู่มือวินิจฉัยตรวจประเมินความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 80 ราย ผ่านการประเมินฯ จำนวน 22 ราย ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ รายใหม่ จำนวน 16 ราย รายเก่า 6 ราย ณ โรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว


Share:ขอประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามกิจกรรมบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามกิจกรรมบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

👉 รายละเอียดประกาศประกวดราคาฯ 👈


Share:ขอประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามกิจกรรมบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามกิจกรรมบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีราคาจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

👉 ประกาศยกเลิกประกวดราคาฯ 👈


Share:การประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และพิจารณารับรองหมอพื้นบ้าน ที่ต้องการรับใบรับรองหมอพื้นบ้าน จำนวน 2 คน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php