ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์📌การรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของ ...
อ่านต่อ

ณรงค์การลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 100 เปอร์เซ็นต์

จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ รณรงค์การลด ...
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2565

📢📢สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อเข้าร่วมการสรรหาผู้สูง ...
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด ...
อ่านต่อ

แจ้งผลการคัดเลือก อพม. ดีเด่น, อพม. ดีเด่นพิเศษ, และ อพม.ดีเด่นพิเศษ (ชมเชย) ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ 📌แจ้งผลการคัดเลือก อพม. ดีเด่ ...
อ่านต่อ

ขอประชาสัมพันธ์คู่มือระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

📢 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ขอประชา ...
อ่านต่อ

ขอเผยแพร่วีดิทัศน์และเอกสารถอดบทเรียนอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัง ...
อ่านต่อ

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ...
อ่านต่อ

👩‍👩‍👧‍👦 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว🎥 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม ...
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดสระแก้ว โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ขอประชาสั ...
อ่านต่อ

ขอเชิญชวน ร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญชวนบุคลากร/องค์กร ร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ ...
อ่านต่อ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ประมวลจริยธรรมข้าราชก ...
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสระแก้วประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการสื่อสารมวลชน

จังหวัดสระแก้ว ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลจากองค์การ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีคุณสม ...
อ่านต่อ

สมัครเข้ารับการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน เพื่อการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชน

ประชาสัมพันธ์ บุคคลที่สนใจสมัครเข้ารับการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน เพื่อการจดแจ้ ...
อ่านต่อ

การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

📢ประกาศ/ประชาสัมพันธ์👉การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อเชิญผู้ทรงคุณว ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ

ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัคร อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial